Zámek / Hotel s restaurací v Ostrav?-Záb?ehu

 • Popis První zmínka o tvrzi v Záb?ehu pochází sice z roku 1529, ale p?edpokládá se, ?e existovala ji? d?íve. První dolo?ená p?estavba prob?hla na p?elomu 16. a 17. století za Ctibora Syrakovského z P?rkova. Následovaly barokní úpravy zámku, v letech 1786-1787 byl upraven na faru. Od 19. století slou?il k bydlení, od 80. let 20. století byl opu?t?n. Teprve v letech 2005-2007 prob?hla celková rekonstrukce. Budova na p?dorysu U se zvalbenými st?echami, v p?ízemí východního a severního k?ídla jsou klenby s vyta?enými h?ebínky z renesan?ní fáze. V barokní dob? prob?hly díl?í úpravy. V pat?e jsou d?ev?né stropy, podkroví je upraveno k u?ívání.
 • Rok 16. století, 2005?2007
 • Top 111 ano
 • Období 16. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.807352
 • zem?pisná délka 18.240199
 • Adresa U Zámku 42/1, 700 30 Ostrava-jih-Záb?eh, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek