?eský d?m

 • Popis Jednopatrový objekt na p?dorysu ve tvaru T s uli?ním pr??elím komponovaným v pom?ru 1+3+3+3+1 os se st?edním trojosým rizalitem. P?ízemí je ?len?no pásovou rustikou, v pat?e je rizalit zvýrazn?n polosloupy s korintskými hlavicemi a nad korunní ?ímsou dopln?n balustrádou se ?títky, v prost?edním znakem ?eského království. Objekt je zavr?en mansardovou st?echou. V interiéru bylo p?vodn? trojramenné reprezenta?ní schodi?t? a v pat?e sál se ?tukovou výzdobou. P?íklad novobarokní architektury, zám?rn? odli?né od firemního stylu Vítkovických ?elezáren, up?ednost?ujících n?m?inu v ú?edním i spole?enském styku.
 • Rok 1899
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.812005
 • zem?pisná délka 18.274354
 • Adresa Výstavní 17/113, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek