Dolní oblast Vítkovických ?elezáren s vysokopecním areálem

 • Popis V místech, kde se dnes rozkládá vysokopecní areál, se nacházela Rudolfova hu?, zalo?ená roku 1828, a k ní roku 1847 p?istav?ná Anselmova hu?. První vysoká pec byla zprovozn?na roku 1836. V souvislosti se zakoupením ?elezáren rodinou Rothschild? byl nastartován rozvoj podniku. V n?kolika fázích byl celý vysokopecní závod p?ebudován a do struktury podniku za?len?n jako závod ?. 1. Fungoval do roku 1998. Od roku 1999 je prohlá?ena nejhodnotn?j?í ?ást za národní kulturní památku v?etn? vysoké pece ?. 1 a 4, 5, úst?edny VI, plynojemu a dal?ích ?ástí. V sou?asnosti je areál pr?chozí a jeho ?ást je zp?ístupn?na ve?ejnosti v?etn? vysoké pece ?. 1, Malého sv?ta techniky (architekt Zden?k Fránek) a multifunk?ní auly Gong. Aula vznikla konverzí plynojemu k novému ú?elu. Projekt vypracoval AP atelier pra?ského architekta Josefa Pleskota. Kovový obal plynojemu poslou?il jako fasáda vnit?ní vestavby v kombinaci ?elezobetonu a oceli. V parteru se nachází zázemí objektu s vestibulem, kavárnou a galerií. V pat?e je umíst?no zázemí host? horního sálu - auly, která má kapacitu 1500 míst. Její uspo?ádání má podobu amfiteátru, navazujícího na mírn? vyvý?ené jevi?t?. Jeho zadní st?na je prosklená, ?ím? umo??uje pr?hled sm?rem k vysoké peci ?. 1. Z nov?j?ích realizací je t?eba zmínit spirálovitou nástavbu na vysoké peci ?. 1 nebo novostavbu Velkého sv?ta techniky na východní stran? areálu, obojí op?t podle návrhu AP atelieru architekta Josefa Pleskota.
 • Rok od roku 1828, 1921, 2009?2012
 • Top 111 ano
 • Období 1. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? národní kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • zem?pisná ?í?ka 49.819059
 • zem?pisná délka 18.279589
 • Adresa Ruská 2993, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek