Tr?nice v Ostrav?-Vítkovicích

 • Popis Bazilikální p?ízemní stavba pro prodej zbo?í d?lník?m ?elezáren za zvýhodn?né ceny je vystav?na z re?ného cihelného zdiva, se st?ední sedlovou a bo?ními pultovými st?echami. ?elní pr??elí p?vodn? s hlavním vstupem je zavr?eno rovnou atikou, jeho postranní ?ásti a bo?ní pr??elí jsou rytmizovány lizénovými rámy se zubo?ezem a slepými osami s kruhovými okénky. V severním pr??elí se nachází nový vstup, krytý kovovou markýzou. Uvnit? je st?ední p?evý?ená lo? vymezena litinovými sloupy, nesoucími sv?tlík. Bylo obnoveno prostorové uspo?ádání v?etn? sv?tlíku. Novorenesan?ní architektura, p?íklad firemního stylu ?elezáren.
 • Rok 1889, 1999?2000
 • Top 111 ano
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • zem?pisná ?í?ka 49.812386
 • zem?pisná délka 18.268775
 • Adresa Jeremenkova 1136/18, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek