Dív?í obecná a m???anská ?kola / Základní ?kola

 • Popis Ji? v roce 1843 z?ídily ?elezárny první ?kolu pro d?ti zam?stnanc?. A? do první sv?tové války podporovaly ?koly p?edev?ím s n?meckým vyu?ovacím jazykem. Dvoupatrová budova z re?ného cihelného zdiva na p?dorysu ve tvaru E je zast?e?ená sedlovými, po stranách zvalbenými st?echami. Hlavní pr??elí v celkové skladb? os 2+3+5+5+5+3+2 je zdobeno ?tukovými figurálními i vegetabilními reliéfy, v trojúhelníkovém ?tít? motivem akantu. Bo?ní rizality jsou zvýrazn?ny v??emi a v p?ízemí valen? zaklenutými portiky se vstupy k dvojramenným schodi?tím. Ve východním k?ídle je umíst?na t?locvi?na. Dispozice je dvojtraktová, vn? jsou orientovány u?ebny a kabinety, do dvora chodby. Klasicizující architektura pozdní secese.
 • Rok 1913?1914
 • Top 111 ano
 • Období 1911?1920
 • Auto?i
 • Styly
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • zem?pisná ?í?ka 49.812877
 • zem?pisná délka 18.270459
 • Adresa Halasova 301/26, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek