T?locvi?na v ulici 1. máje

 • Popis Posilování t?lesné kondice a hygieny se stalo sou?ástí programu Nových Vítkovic. Samostatn? stojící budova z re?ného cihelného zdiva na kamenné podezdívce, v mezivále?né dob? spojena p?ístavbou se sousedním hotelem. Vstupní jednopatrová ?ást s uli?ním pr??elím o pom?ru 1+3+1 os, je ?len?na st?edním m?lkým rizalitem s osov? umíst?ným vchodem, v pat?e se sdru?eným oknem a trojúhelníkovým ?títem, zdobeným vy?ezávanými krakorci a akantovou m?í?kou. St?ední ?ást s plochostropým sálem t?locvi?ny je p?ízemní s rozm?rnými okny. ?ímsy jsou z tvarovek dotvá?eny zubo?ezem. P?íklad historismu, inspirace ranou renesancí.
 • Rok 1891
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • zem?pisná ?í?ka 49.815941
 • zem?pisná délka 18.265524
 • Adresa 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek