Vodárenská v??

 • Popis V??ová polyfunk?ní stavba oktogonálního p?dorysu p?edstavuje lokální dominantu. Ze severní strany je k hmot? p?ipojena hranolová v??, zavr?ená rozhlednou. Ze strany ulice je v op?rné zdi osazena ka?na s keramickým reliéfem ?ena nad pramenem od Stanislava Suchardy, shodná s reliéfem prost?jovského Národního domu. Horní podla?í bylo p?vodn? z hrázd?ného zdiva, kde se nacházel zásobník na vodu, nyní oplá?t?no d?evem. V?? p?edstavuje jednu z prvních konverzí technické památky v bývalém ?eskoslovensku na bar Vyhlídka se saunou. Rekonstrukce nebyla nikdy zcela dokon?ena, bar zanikl. Secesní industriální architektura.
 • Rok 1908?1909
 • Top 111 ano
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.842838
 • zem?pisná délka 18.304362
 • Adresa Nejedlého 1844/14, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13062298&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 11883/8-3202
 • foto: Roman Polá?ek