Hasi?ské muzeum m?sta Ostravy

 • Popis Provedena náznaková rehabilitace uli?ního pr??elí v intencích vegetabilní secese. Zachováno dvojk?ídlé schodi?t? do patra a ?tuková výzdoba interiér?. V p?ízemí se nachází výstavní hala pro kolovou techniku, v pat?e pro exponáty z d?jin hasi?ských sbor?. K dvornímu pr??elí je p?istav?no nové transparentní k?ídlo o t?ech osách v p?ízemí a o jedné na st?ed umíst?né ose v pat?e. Tento st?ední blok na ?elezobetonových pilí?ích je p?edsazen p?ed úrove? p?ízemí. Po jeho stranách jsou umíst?ny malé terasy na jednopodla?ních ?ástech p?ístavby, uvnit? je v?etenové schodi?t? a skluz do p?ízemí. Fasádu p?ístavby tvo?í plechové ?aluzie.
 • Rok 1905, 2003?2005
 • Top 111 ano
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-P?ívoz
 • zem?pisná ?í?ka 49.852053
 • zem?pisná délka 18.273324
 • Adresa Zákrejsova 53/3, P?ívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek