Nájemní d?m v ulici Wattova 430/5

 • Popis Dvouk?ídlý jednopatrový a podsklepený d?m, na náro?í zd?razn?ný polygonálním arký?em, se zvalbenou st?echou, osazenou d?ev?nými viký?i s valbovými st?í?kami. Hlavní pr??elí je ?len?no postranními m?lkými rizality a symetricky umíst?ným segmentov? zaklenutým pr?jezdem v pom?ru 1+5+1 os. Pr??elí ?lení pr?b??ná parapetní, kordonová a korunní ?ímsa, v rizalitech opat?ená dekorativními konzolami. P?íklad pozdního historismu spojujícího pozdn?gotické prvky s renesan?ními, zvlá?t? v provedení portálu, okenních ost?ní a fronton?, kde se st?ídají trojúhelníkové s obdélnými výpln?mi, zdobenými kartu?emi.
 • Rok 1895?1896
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-P?ívoz
 • zem?pisná ?í?ka 49.851225
 • zem?pisná délka 18.272007
 • Adresa Wattova 430/5, P?ívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek