Nájemní d?m Wilhelma Witteka

 • Popis Náro?ní dvoupatrový d?m s druhotným podkrovím na trojúhelníkové parcele p?i vjezdu do Sittem regulovaného území. Hmota je zvýrazn?na oválným náro?ím, po stranách s arký?i, akcentovaným vysokým sloupovým ?ádem s ionskými hlavicemi a st?echou ve tvaru kopule. Pr??elí jsou rytmizována obdélnými okny s vzepjatými a ?ímsovými frontony. Celkov? má budova skladbu os v rytmu 1+4+1+3+1+4+1. Dispozice je dvojtraktová, schodi?t? trojramenné s kovovým zábradlím. P?íklad novobarokní architektury, inspirované víde?ským prost?edím, p?izp?sobené neobvyklému tvaru pozemku.
 • Rok 1898?1899
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Poruba
 • zem?pisná ?í?ka 49.849819
 • zem?pisná délka 18.275738
 • Adresa Nádra?ní 532/157, P?ívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13230003&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 34260/8-3035
 • foto: Roman Polá?ek