Nájemní d?m Felixe Neumanna

 • Popis Dvoupatrový d?m se zkoseným náro?ím, osazeným v??ovým arký?em s oplechovanou bání, zd?raz?uje vyúst?ní ulice do Nádra?ní ulice a do nám?stí. P?ízemí prolamují výkladce a na náro?í vstup. Na kordonovou ?ímsu nad p?ízemím navazuje vysoký pilastrový ?ád s hlavicemi v podob? dív?ích maskaron? s r?zným výrazem tvá?í. Okenní osy mají ?ímsové frontony a vegetabilní výzdobu parapet?. Korunní ?ímsa s vav?ínovými listy je nesena rytmicky rozmíst?nými konzolami. Sm?rem do nám?stí na ?ímsu navazuje pylony uvozený ?tít s termálním oknem. Pozoruhodný p?íklad vegetabilní secese.
 • Rok 1901
 • Top 111 ano
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-P?ívoz
 • zem?pisná ?í?ka 49.849854
 • zem?pisná délka 18.273217
 • Adresa Chopinova 576/1, P?ívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz?element=13230860&action=element&presenter=ElementsResults
 • Rejst?íkové ?íslo 45144/8-3040
 • foto: Roman Polá?ek