Sbor Církve bratrské

 • Popis Jednopatrová, z?ásti podsklepená budova v prostoru bývalého ?idovského h?bitova na cylindrickém p?dorysu p?ipomínajícím náru?, symbol církve, p?edstavuje první sakrální stavbu po roce 1989 v Ostrav?. Budova je situována v prostoru vstupu do areálu bývalého ?idovského h?bitova, p?em?n?ného v 80. letech minulého století na park. Západní ?ást sboru tvo?í klínovitá hmota modlitební haly, vybíhající k ulici v podob? lodní p?íd? nad segmentový bazének. P?es bazének vede od t?ídy 28. ?íjna lávka k hlavnímu vchodu do budovy. St?ední a východní ?ást objektu je jednopatrová a slou?í k administrativním ú?el?m a k bydlení. Komunika?ní st?ed domu tvo?í vestibul s nástupem na dvojramenné schodi?t? do patra a na galerii v sále. Schodi?t? je patrné v podob? obdélného arký?e v severním pr??elí. Sbor p?edstavuje jednu z nejlep?ích postmoderních staveb na organicky pojatém p?doryse, p?i?em? zvolené architektonické ?e?ení odpovídalo dobové oblib? neofunkcionalistického tvarosloví. Slovenský architekt Marius ?it?anský se zam??oval na stavby evangelických sbor?.
 • Rok 1992?1995
 • Top 111 ano
 • Období 1991?2000
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.830002
 • zem?pisná délka 18.267713
 • Adresa 28. ?íjna 3129/148, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek