Obytné domy ? okrsek K1 / Blok A

 • Popis Výstavba Nové Ostravy za?ala v ?ervnu 1952 výkopem základ? bloku dom? v bývalé farní zahrad?, tedy n?kde nad dne?ním Náb?e?ím SPB. V té?e chvíli za?ala výstavba dom?, které V. Hilský navrhl pro danou ulici. Domy v ?adové zástavb? sestavil z typových sekcí T 52. Opat?il je v p?ízemí rustikou, portály zdobí domovní znamení dle motiv? staré Prahy a fasády jsou v úrovni nejvy??ích podla?í ozdobeny sgrafitovými obrazy na lidové motivy. Domy zavr?ují zvalbené st?echy. St?ední d?m má st?echu plochou, je opat?en atikou a v p?ízemí prolomen pr?chodem do nitra bloku.
 • Rok 1952?1953
 • Top 111 ne
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Poruba
 • zem?pisná ?í?ka 49.823385
 • zem?pisná délka 18.170316
 • Adresa náb?. Svazu protifa?istických bojovník 443/10, 708 00 Ostrava-Poruba, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek