Obytný dvojd?m Panorama

 • Popis P?vodní projekt II. obvodu Nové Ostravy po?ítal s tím, ?e uprost?ed bude stát v??ový d?m, inspirovaný moskevskými stalinskými mrakodrapy. Po pádu stalinismu a socialistického realismu byl po roce 1956 vypracován nový projekt vý?kového obytného domu, tvo?eného dv?ma zrcadlov? shodnými ?ástmi na p?dorysu ve tvaru Y a segmentovým dvoupodla?ním k?ídlem slu?eb. Ob? ?ásti obsahují celkem 186 byt?. V ?elezobetonové konstrukci je umíst?no stropní vytáp?ní. Nad hlavními vchody se nacházejí abstraktní ?amotové reliéfy Jaroslava Bro?e. V obslu?ném k?ídle jsou umíst?ny gará?e, restaurace a obchody. D?m je p?íkladem bruselského stylu, zasazeného do st?edu obvodu, navr?eného je?t? v intencích socialistického realismu.
 • Rok 1958?1962
 • Top 111 ano
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Poruba
 • zem?pisná ?í?ka 49.832127
 • zem?pisná délka 18.168289
 • Adresa Havlí?kovo nám. 741/11, 708 00 Ostrava-Poruba, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek