Obytná zástavba horní ?ásti Hlavní t?ídy

 • Popis Hlavní t?ída byla komponována jako osa nového satelitu. Podle p?vodní koncepce byla postavena p?ibli?n? p?lkilometrová ?ást s monumentáln? ?e?enými náro?ními domy a dvojdomy s pr?jezdy, utvá?enými do podoby imperiálních slavobrán. Výzdoba je zalo?ena na renesan?ních formách s pásovou rustikou, vysokým sloupovým a pilastrovým ?ádem s ionskými hlavicemi, ojedin?le se souso?ími na náro?ním dom? od Vladislava Gajdy a Ji?ího Myszaka, inspirovanými dílem J. V. Myslbeka. P?íklad klasicizující architektury socialistického realismu, mlad?í ?ást t?ídy v III. stavebním obvodu zastupuje pozdní internacionální styl.
 • Rok 1952?1955, 1955?1959
 • Top 111 ano
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Poruba
 • zem?pisná ?í?ka 49.829296
 • zem?pisná délka 18.170338
 • Adresa Hlavní t?. 92-98, 708 00 Ostrava-Poruba, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek