Obytné domy ? okrsek K2 / Blok B

 • Popis Uprost?ed superbloku zbudován pro zam?stnance ?eskoslovenských státních drah vý?kov? komponovaný blok na obdélném p?dorysu o n?kolika sekcích ve dvou r?zných vý?kových úrovních. D?m koncipován na osový pohled z východní strany, odkud se celý superblok otevírá do Urxovy ulice. Stavba vrcholí atikovým nástavcem s korunní ?ímsou. V úrovní parteru portikus s dvojicí pr?chod?, zdobený sochami pionýr? a pionýrek od Damjana Pe?ana, kdysi spolupracovníka Josipa Ple?nika na Pra?ském hrad?. Ji?ní fasáda zdobena figurálními sgrafitovými obrazy pionýr? od J. Kándla.
 • Rok 1952?1954
 • Top 111 ne
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Ostrava-Poruba
 • zem?pisná ?í?ka 49.826535
 • zem?pisná délka 18.169351
 • Adresa Mat?je Kopeckého 481/19, 708 00 Ostrava-Poruba, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek