Zámek v Polance nad Odrou

 • Popis Budova je umíst?na na jihozápadním svahu nad ?í?kou Polan?icí. Zámek, poprvé p?ipomínaný v 16. století, byl barokn? a v 19. století za kní?ecí rodiny Blücher? z Wahlstadtu p?estav?n. Po roce 1948 provedena devasta?ní p?estavba k zem?d?lskému vyu?ití, zbo?ena byla barokní kaple sv. Archand?la Michaela, str?eny ochozy v nádvo?í, zazd?na okna, zm?n?na dispozice. ?ty?k?ídlá stavba s vnit?ním nádvo?ím a s pátým bo?ním k?ídlem dokládá osud ?ady drobných aristokratických sídel v kraji. V ?ásti p?ízemí se dochovaly h?ebínkové renesan?ní klenby. V sou?asnosti hrozí poni?ené budov? demolice.
 • Rok od 16. století
 • Top 111 ne
 • Období 16. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.786320
 • zem?pisná délka 18.167119
 • Adresa Jaromíra ?amala 327/8, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek