Kostel sv. Bartolom?je

 • Popis Kaple sv. Bartolom?je byla údajn? zalo?ena ji? v roce 1443 poblí? brodu p?es ?eku Odru. Koncem 16. století v?ak byla p?vodní stavba zbo?ena a na jejím míst? vznikla kaple nová. K ní byla koncem 18. století p?istav?na mírn? obdélná plochostropá lo? a kaple se stala sakristií nového kostela. Hlavní pr??elí nyn?j?ího kostela má podobu st?ny se vstupem a jedním oknem, zavr?ené trojúhelníkovým ?títem s oknem ve tvaru volského oka. Pr??elí je rytmizováno lizénovými rámci a profilovanou korunní ?ímsou. Vchod i okna s valenými záklenky. P?tiboký plochostropý presbytá? s op?ráky zavr?en zvalbenou st?echou se sanktusníkem. ?Na samot?? uprost?ed velkom?sta dochovaný, klasicistn? s prvky doznívajícího baroka p?estav?ný venkovský kostelík se star?ím jádrem reprezentuje ?venkovský? unikát uprost?ed velkom?sta.
 • Rok od 16. století
 • Top 111 ne
 • Období 16. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.814390
 • zem?pisná délka 18.225103
 • Adresa U Hr?bk? 95, 709 00 Ostrava-Nová Ves, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek