Areál vodárny v Nové Vsi

 • Popis Moravská Ostrava a okolní obce hledaly na p?elomu 19. a 20. století nové zdroje pitné vody. Novostavba vodárny byla situována u císa?ské silnice z Opavy do T??ína v sousedství Oderské nivy, bohaté na zdroje podzemní vody, kde se po?alo s ?erpáním vody ji? v roce 1880. Technickou stránku areálu ?e?il liberecký in?enýr Ulrich Huber, architektonickou podobu architekt Schwager, autor obytného domu na náro?í, strojovny s v??í, dílen a dal?ích objekt?. Budovy z re?ného cihelného zdiva a se sedlovými st?echami, krytými pálenou ta?kou, jsou zdobeny omítanými plochami fasád i motivem d?ev?ného hrázd?ní v horních partiích. St?ídmá industriální architektura s prvky secese a romantického regionalismu dokládá pozornost v?novanou provozním stavbám m?stského typu. V souvislosti s obnovou zdej?ího areálu byly stavby opraveny. Ve v??ové polygonální budov? zvané Babylon, slou?ící od roku 1933 jako odkyselovací stanice, byla z?ízena muzejní expozice.
 • Rok 1904?1908
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.824008
 • zem?pisná délka 18.235709
 • Adresa 28. ?íjna 87/311, 709 00 Ostrava-Nová Ves, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek