Obchodní d?m Textilia / Ostravica

 • Popis Jeden z nejp?edn?j?ích obchodních dom? v Moravské Ostrav? mezivále?né doby nesl jméno Textilia. Po 2. sv?tové válce byl známý i jako Módní d?m Ostravica. Na sklonku 20. let minulého století se rozhodl majitel postavit novostavbu s ocelovým skeletem na lichob??níkovém p?doryse, umíst?nou mezi star?í objekty. Do ulice se bývalý obchodní d?m obrací devítiosým zalomeným pr??elím, v parteru s obdélnými výkladci a v patrech p?vodn? s horizontáln? d?lenými okny s v?tra?kou. Fasády navrhla M. Frommerová oblo?it kamennými deskami, které byly nejspí?e po 2. sv?tové válce nahrazeny keramikou. Na náro?í v prvním a? t?etím pat?e se v hlavním pr??elí nacházejí balkony s obchodní zna?kou T (Textilia) ve výplni kovového zábradlí. V interiéru se vyzna?ovala novostavba volným p?dorysem, prostorov? zd?razn?ným od p?ízemí a? po st?echu otev?eným dynamickým oválným sv?tlíkem s reprezentativním dvojramenným schodi?t?m pro náv?t?vníky. Pro personál slou?ilo jednoduché dvojramenné schodi?t? v zadním traktu. Horní podla?í obchodního domu, rozlo?ené po stranách jehlancovité st?echy sv?tlíku, slou?ilo administrativ?. D?m je vynikajícím p?íkladem art déco, by? v sou?asnosti zám?rn? zna?n? zdevastovaným. V roce 1934 byla novostavba propojena v rámci zv?t?ování prodejní plochy se sousedním náro?ním domem ?p. 284 a následn? i s dal?ími objekty. V sou?asnosti je d?m bez vyu?ití a chátrá.
 • Rok 1928?1929
 • Top 111 ano
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.833317
 • zem?pisná délka 18.289321
 • Adresa 28. ?íjna 243/56, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek