Jubilejní kolonie

 • Popis Jedna z architektonicky nejvýrazn?j?ích ú?ednických kolonií se nachází na území Hrab?vky. Své pojmenování získala na po?est stého výro?í zalo?ení Vítkovických ?elezáren, tedy v roce 1928, kdy se zárove? slavilo desetileté trvání ?eskoslovenské republiky. Kolonie byla vystav?na pro ú?edníky firmy. P?vodní plány z po?átku 20. let minulého století po?ítaly s vybudováním izolovaných dom?, co? bylo v polovin? 20. let zm?n?no. Na základ? nového projektu od Ernsta Kornera získala zástavba podobu uzav?ené blokové koncepce s ?adovými domy a bohatým repertoárem expresionistických prvk? a detail? v?etn? ?lenitých rizalit?, atikových ?tít?, portik?, portál?, arký?? a r?zn? tvarovaných oken. V tomto duchu se stav?la zna?ná ?ást kolonie, a to a? do po?átku 30. let, kdy v d?sledku hospodá?ské krize výstavba ustala. V budování se znovu pokra?ovalo a? po?átkem druhé sv?tové války navázáním na urbanistické principy p?vodní koncepce, následn? zm?n?né v duchu n?meckého a nacistiy preferovaného ?Heimatbaustilu?. Po osvobození se op?t projekty zm?nily a nová ?ást kolonie vznikala podle funkcionalistického projektu Vladimíra Krají?ka. Tyto funkcionalistické domy v ?ádkové zástavb? o dvou schodi??ových sekcích reprezentují tak zvanou dvouletkovou zástavbu, vznikající v rámci dvouletého plánu v letech 1946?1948.
 • Rok 1921, 1926?1931, 1939?1942, 1946?1948
 • Top 111 ano
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.794507
 • zem?pisná délka 18.259773
 • Adresa Jubilejní 311/48, Hrab?vka, 700 30 Ostrava-Ostrava-jih, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek