D?m J. a F. Chmelových s kavárnou Habsburg / Praha

 • Popis Náro?ní d?m na hran? Masarykova nám?stí, Zámecké a Po?tovní ulice, jeden z velmi známých ostravských p?íklad? vegetabilní secese, je ji? po léta spojován se sídlem prodejny nakladatelství odborné literatury Academia. Dvoupatrový náro?ní d?m na p?dorysu L se zvalbenou st?echou, p?vodn? na náro?í osazenou zvonovou helmicí, tvo?í dominantu na k?í?ení ulic Po?tovní a Zámecké s Masarykovým nám?stím. Pr??elí v parteru je pojednané pásovou rustikou, v patrech fasády rytmizují jednoosé postranní arký?e. Náro?í je v p?ízemí jedno a v patrech dvojosé s atikovým nástavcem. Mezi arký?i jsou v úrovni patra pr?b??né balkony se secesním kovaným zábradlím, p?i?em? fasáda je v této úrovni bohat? zdobena rostlinnými motivy a stuhami. Konzoly arký?? zdobí zví?ecí maskarony. V zadním traktu vede dvojramenné schodi?t? do vy??ích podla?í. V pat?e, kde je umíst?na prodejna Academia a kavárna, se nacházejí místnosti s fabionovými ?ímsami bohat? zdobené vegetabilním ?tukovým dekorem. P?vodn? zde byla nejprve kavárna Habsburg, po roce 1918 známá kavárna Praha, která zanikla po roce 1989.
 • Rok 1901
 • Top 111 ano
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.835902
 • zem?pisná délka 18.291445
 • Adresa Zámecká 41/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek