Hotel National / Palace

 • Popis Novostavba hotelu National (pozd?ji Palace), otev?ená slavnostn? v únoru 1913, byla nejvýznamn?j?ím dílem Wunibalda Deiningera v Moravské Ostrav?. Byl to Deininger?v Gesamtkunstwerk, ?ili komplexní architektonicko-um?lecké dílo, vytvo?ené v?etn? interiér? a mobiliá?e. Z p?vodního ?e?ení z?stal v torzu zachován pouze prostor jídelny se ?achovnicovou podlahou a zadní schodi?t?. Ostatek byl zni?en b?hem mnoha p?estaveb, z nich? nejni?iv?j?í byla p?estavba v 60. letech minulého století. P?itom jako kultivovanou m??eme ozna?it p?estavbu a p?ístavbu hotelu podle návrhu architekta Ernsta Kornera. Ta se p?vodn? m?la týkat celého hotelu, av?ak v d?sledku krize z?stalo jen u z?ízení nového k?ídla s dvorním cylindrickým dvoupodla?ním rizalitem. V n?m se nacházela kavárna, obracející se do prostoru moravskoostravského korza na t?ídu 28. ?íjna hlavním vchodem a velkými obdélnými výkladci. V interiéru bývalé kavárny, p?íkladné ukázce art déco, z?staly zachovány p?vodní d?ev?né obklady, kovové a sklen?né lustry i dekorativn? pojaté kování zábradlí ad. Nyní funguje v tomto prostoru autosalón s ojetými automobily. Budova bývalého hotelu je p?evá?n? prázdná a zchátralá, by? její pozice a bývalá sláva je z?ásti zachovaná i v neadekvátn? vyu?ívaných interiérech.
 • Rok 1911?1913, 1929?1930
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.832950
 • zem?pisná délka 18.288913
 • Adresa 28. ?íjna 239/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek