Obytný d?m Severní dráhy Ferdinandovy

 • Popis ?adový ?ty?patrový d?m s plochou st?echou navazuje na sousední objekt Generálního ?editelství Severní dráhy Ferdinandovy od tého? architekta (Proke?ovo nám?stí). Kotas v ?e?ení uplatnil trojtraktové dispozi?ní uspo?ádání s dvojramenným schodi?t?m v p?edním traktu. Uli?ní pr??elí proto rozvrhl symetricky, nebo? st?ední osu pojal jako vertikální schodi??ové okno navazující na portál domovního vchodu v úrovni p?ízemí. Po stranách pak rytmizoval pr??elí pásovými okny jednotlivých byt? v?etn? francouzských oken na severní stran?. Parter domu nechal oblo?it ?ulovými kamennými deskami, co? odpovídá ?e?ení sousední kancelá?ské budovy. Fasáda v úrovni vy??ích podla?í má bé?ový keramický obklad, p?i?em? schodi??ové okno mírn? zapustil a p?itom zd?raznil linií z keramických tvarovek, sestavených do jakéhosi vertikálního zubo?ezu. Autor tak vytvo?il d?m s moderní, funkcionalisticky pojatou dispozicí a s u?lechtile dekorativním pr??elím.
 • Rok 1938?1939
 • Top 111 ne
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.842468
 • zem?pisná délka 18.288972
 • Adresa Sokolská t?. 422/47, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek