Obytný d?m Ferdinanda Aufrichta s kavárnou

 • Popis Náro?ní t?ípatrový d?m s v??í p?edstavuje dal?í z d?le?itých realizací Wunibalda Deiningera v Moravské Ostrav?. D?m tvo?í pohledovou dominantu nejen na Smetanov? nám?stí, ale i z t?ídy 28. ?íjna. P?vodn? se jednalo o samostatný obytný d?m, za?len?ný do ?adové zástavby ulice 28. ?íjna a Smetanova nám?stí. Obchodní parter byl odd?len pr?b??nou kordonovou ?ímsou, poslední patro pod korunní ?ímsou zd?raz?ovala pr?b??ná parapetní ?ímsa. Okna posledního podla?í m?la valené záklenky. Fasády byly rovn?? ?len?ny lizénovými rámy a v p?ípad? v??e filigránským dekorem. V mezivále?né dob? byla provedena do náro?í dvoupodla?ní modernistická p?ístavba kavárny, p?v. nazvané Evropa, pozd?jí známé Ostravan?m pod názvem Opera. V pr?b?hu 60. let 20. století se budova stala sou?ástí hotelu Palace, co? znamenalo její radikální p?estavbu. Navzdory zmín?ným úpravám se jedná o doklad citlivého ?e?ení nájemního domu s ohledem na urbanistické souvislosti. D?m dokládá i nové mo?nosti vyu?ití, nebo? byl nedávno upraven na studentské koleje.
 • Rok 1911?1913
 • Top 111 ne
 • Období 1911?1920
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.833096
 • zem?pisná délka 18.289771
 • Adresa 28. ?íjna 238/55, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek