Vila Hanse Ulricha / Klub Parník

 • Popis Severovýchodn? od centra Moravské Ostravy vznikala na sklonku 19. století enkláva vil honorace tehdej?ího m?sta. Pat?il k ní i stavitel Hans Ulrich, který si zde postavil historizující vilu jako vizitku svého projek?ního i stavebního umu. D?m sou?asn? spojoval bydlení s kancelá?ským zázemím stavební firmy samotného stavebníka v suterénu. Architektura t?ípodla?ního domu na obdélném p?doryse s pr??elími ?len?nými m?lkými rizality a zavr?enými polovalbovými ?títy vnesla do vilové ?tvrti tehdy aktuální tendence. Kombinace omítaných ploch, ?len?ných pásovou rustikou, obkladu z cihelných tvarovek, imitace d?ev?ného hrázd?ní ve ?títech s novobarokním detailem a s náznaky secesního rostlinného dekoru p?edstavuje dobov? roz?í?enou eklektickou sm?s pozdního historismu. V dispozici se st?ední ?ir?í chodbou v p?ízemí a na ni navazujícím dvojramenným schodi?t?m do obytného podkroví jako by se ostýchal projektant uplatnit výrazn?j?í prostorové koncepce a dr?el se je?t? zásad historizujících vilových p?íklad?. V sou?asnosti suterén slou?í pot?ebám klubu Parník, který vznikl na základ? projektu Milana Sýkorského v letech 1995?1996. V p?ízemí zase funguje galerie pod p?ízna?ným názvem Sokolská 26.
 • Rok 1898?1899, 1995?1996
 • Top 111 ano
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.839690
 • zem?pisná délka 18.292089
 • Adresa Sokolská t?. 175/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek