Obchodní d?m ASO

 • Popis K velkým obchodním dom?m v centru Moravské Ostravy p?ibyl na sklonku 30. let funkcionalistický obchodní d?m olomoucké firmy Ander a syn, známý na Ostravsku pod firemní zkratkou ASO. D?m svou zaoblenou hmotou s výraznými okenními pásy a subtilními parapety dominuje náro?í na k?í?ení t?ídy 28. ?íjna a Sokolské t?ídy. Jedná se o p?tipatrový d?m s plochou st?echou a ustupujícím horním patrem s terasou, tvo?ený ?elezobetonovou skeletovou konstrukcí s výrazn? proskleným pr??elím. V návaznosti na sousední d?m má zvý?enou ?títovou ze?, zdobenou pravoúhlým rastrem. V parteru a? n?kdy po druhé sv?tové válce vzniklo podloubí s nov? provedenými výkladci a vstupem. Dispozice odpovídala funkcionalistickým p?edstavám o volném p?dorysu s dvojramenným schodi?t?m do patra. Interiér obchodního domu ?e?il roku 1937 známý pra?ský architekt Jan Gillar. Podle dochované dokumentace m?ly fungovat v interiéru pojízdné schody.
 • Rok 1939
 • Top 111 ano
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.836687
 • zem?pisná délka 18.293972
 • Adresa Sokolská t?. 267/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek