M?stské divadlo / Divadlo Antonína Dvo?áka

 • Popis Nyn?j?í budova Divadla Antonína Dvo?áka p?edstavuje srostlici n?kolika zcela odli?ných stavebních fází. První novobarokní fáze je patrná v ?e?ení hledi?t? kukátkového typu s postranními ló?emi, balkonem a galerií, ?tukovou i malí?skou výzdobou a pat?i?ným zlacením, kombinovaným s ?ervení polstrování sedadel a st?n. Nová budova M?stského divadla musela být umíst?na na silné ?elezobetonové základové desce, nebo? v p?edprostoru, transformovaného do Antonínova a posléze Smetanova nám?stí, stával d?l Antonín. Ve vrcholu nyn?j?ího klasicizujícího hlavního pr??elí z poloviny 50. let minulého století z?stalo zachováno souso?í ?Poezie vít?zící nad Sfingou? (1907) od socha?e Leopolda Kossiga. Hledi?t? zdobí nástropní malba od Eduarta Veitha. Krom? ?ady díl?ích p?estaveb podobu divadla ovlivnila radikální p?estavba hlavního pr??elí podle klasicizujícího projektu Jana Tymicha, jen? historizující budov? dal ráz v intencích po?adavk? pozdního socialistického realismu. Tuto fázi m?la p?ekonat p?estavba a dostavba divadla podle projektu architekta Ivo Klime?e v duchu brutalismu, týkající se bo?ního a zadního pr??elí. Ke stávající hmot? divadelní budovy toti? p?istav?l novou vrstvu s provozními místnostmi. Z té doby pochází i kovová plastika ?Letící stroje? (Pegas) od Vladimíra Janou?ka, nyní umíst?ná u provozního vstupu. Poslední stavební fází, která výrazn? pozm?nila podobu divadla, se stala postmoderní p?ístavba a p?estavba, uskute?n?ná v letech 1997?2000, kdy bylo ke stávající hmot? p?ipojeno k?ídlo s provozní ?ásti na ji?ní stran?. V letech 2000?2002 vznikla nová, pom?rn? st?ídmá provozní budova za divadlem.
 • Rok 1905?1907, 1954?1956, 1967?1971, 1997?2000
 • Top 111 ano
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.832722
 • zem?pisná délka 18.290876
 • Adresa Smetanovo nám. 3104/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek