Obchodní d?m Brouk a Babka / Knihcentrum

 • Popis Zatímco u paláce m?stské spo?itelny na nám?stí Dr. Edvarda Bene?e architekt Karel Kotas pracoval s konzervativn?j?ími formami abstrahovaného nového klasicismu, který si vzal pou?ení z Go?árova kubismu první poloviny 20. let, v p?ípad? obchodního domu pro známou ?eskou firmu Brouk a Babka pracoval s funkcionalistickými principy. P?itom se ve výrazu stavby nepod?izoval sousední novobarokní budov? M?stského divadla. Hranolovou stavbu p?vodn? s ustupujícím horním podla?ím prostorov? roz?lenil rozm?rným sv?tlíkem. Ten v?ak záhy zanikl vzhledem k roz?i?ování obchodního provozu a za druhé sv?tové války zaniklo vzhledem k po?kození domu bombardováním i horní ustupující podla?í a schodi??ový rizalit. Nyní se ?ty?patrová stavba obdélného p?dorysu s proskleným parterem otevírá do exteriéru ve vy??ích podla?ích pásovými okny, odd?lenými subtilními pilí?ky. Na východní stran?, kde objekt sousedí s budovou bývalých m?stských lázní, má pouze dv? patra a sní?ený schodi??ový rizalit provozní ?ásti. P?i rekonstrukci a p?estavb? obchodního domu na D?m knihy obnovila firma Librex sv?tlík v prodejní ?ásti domu. Karel Kotas zde dolo?il svou schopnost projektovat podle funkcionalistických princip?, obohacených o d?raz na rozli?né materiály a jejich barevnou skladbu. Je tudí? z?ejmé, ?e v jedné a té?e dob? dokázal napl?ovat p?edstavy rozdílných stavebník?. Architekt Karel Kotas (1894?1973) studoval nejprve na víde?ské Akademii u Leopolda Bauera, posléze na pra?ské Akademii u Jana Kot?ry. V pr?b?hu 20. let se p?esunul z Brna do Moravské Ostravy, kde zprvu pracoval na stavb? Nové radnice. Zárove? zde realizoval n?kolik význa?ných staveb, aby ve 30. letech zakotvil v Praze, kde pracoval nap?. pro poji??ovací spole?nost Riunione di Adriatica, pro kterou projektoval i v Moravské Ostrav?. Ve 30. letech ve své tvorb? tv?r?ím zp?sobem reflektoval krom? funkcionalistických princip? i dekorativní a monumentálních tendence v architektu?e.
 • Rok 1928?1929
 • Top 111 ano
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.832473
 • zem?pisná délka 18.290324
 • Adresa Smetanovo nám. 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek