Eskomptní banka

 • Popis ?ty?patrový d?m se zaobleným náro?ím a výraznými trojúhelníkovými ?títy v obou pr??elích ukon?uje na západní stran? severní stranu Smetanova nám?stí. Typické sídlo Eskomptní banky z 20. let 20. století z produkce pra?ského architekta Karla Jaraye, jen? pro uvedenou bankovní instituci pracoval. Jaray v ?e?ení domu propojil klasicisní motivy s dekorativními formami v monumentalizující skladb? budovy, zasazené do náro?í blokové zástavby. Objekt je komponován na diagonální ose, proto?e ob? uli?ní pr??elí jsou identicky kompozi?n? rozvinuta v pom?ru 1+3+1 vertikálních os. Pr??elí rytmizují obdélná okna, v pat?e se segmentovými záklenky. Mohutné trojúhelníkové ?títy nad st?edními trojosými rizality jsou v tympanonech prolomeny novodob? tvarovanými okny s eliptickými záklenky. P?vodn? byla ve ?títech výrazn? men?í okna s valen? zaklenutými okénky, která svým malým m??ítkem zvýraz?ovala mohutnost trojúhelníkových ?tít?.
 • Rok 1921?1922
 • Top 111 ne
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.833379
 • zem?pisná délka 18.290458
 • Adresa Smetanovo nám. 328/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek